Algemeen Reglement Camping de Hanenburg

  1. Dit reglement is van toepassing voor huurders van jaarstandplaatsen, seizoenstandplaatsen, enkele overnachtingen en geldt ten aanzien van recreanten, hun gezinsleden en bezoekers. Standplaatsverhuur ziet enkel op recreatief gebruik en valt onder de regeling van art. 7a :1584 BW., art. 7: 1624a  en volgende wordt uitgesloten.
  2. De verhuur van jaarstandplaatsen  betreft de periode 01-01  t/m 31-12, tegen een jaarlijks daartoe door de camping vast te stellen tarief, zo nodig te verhogen met de kosten terzake van leverantie van energie, water en overige voorzieningen,belastingen etc.
  3. De verhuur van standplaatsen is bestemd voor stacaravans en in overleg met de directie van de camping, ook voor huisjes. Voorzieningen in en rond het recreatieonderkomen, zoals het aanbrengen van elektra – en gasleidingen, open haarden, afvoersystemen en overige werken, dienen de directie altijd te worden gemeld en zo nodig kan die toestemming daartoe weigeren, indien dit niet passend, niet gebruikelijk en verder risico’s en ontsiering teweeg zou kunnen brengen. Bij eventuele schade aan leidingen ( gas,water,elektra ), ontstaan door toedracht van de huurder, worden de daarmee gemoeide herstelkosten in rekening gebracht voor de huurder.
  4. Bij plaatsen van een stacaravan, chalet of huisje op een lege kavel, dient men het recreatie object en de grond rondom binnen vier maanden keurig te hebben afgewerkt en aangelegd.
  5. Bezoekers dienen zich ten allen tijde te melden bij de directie en toestemming te vragen tot betreding c.q verblijf en overnachting op de camping. Per persoon is per overnachting € 2,00 verschuldigd en het bezoek dient de auto te parkeren op de 1e parkeerplaats vóór de slagboom. De directie behoudt zich het recht voor auto’s te weigeren, gelijk ook geldt voor meegebrachte dieren. Bij niet melden is de directie gerechtigd tot verwijdering over te gaan en het betreden van de camping in de toekomst te verbieden.
  6. Na 23.00 uur dient het rustig te zijn op de camping in verband met de nachtrust. Dit ter beoordeling van de directie. Bij verstoring kan de directie direct tot verwijdering overgaan en na waarschuwing, ten tweede male met onmiddellijke ingang de huur van de standplaats beëindigen en zo ontruiming binnen 14 dagen nadien uitblijft, de standplaats zelf ontruimen op kosten van de overtreder(s ).
  7. Het oprichten van bouwwerken, waaronder schuttingen, hokjes en zitkuilen, wordt niet toegestaan bij caravans of huisjes, dan in uitzonderlijke gevallen, na toestemming van de directie. Bij overtreding, kunnen de sancties worden genomen, als hiervoor weergegeven.
  8. Het is niet toegestaan op zon- en feestdagen gebruik te maken van apparatuur ( hoge drukspuit, motorzaag, elektrische hegge schaar e.d. ) wat overlast geeft voor de overige gasten.
  9. Maximum snelheid op het terrein is 15 km. per uur. De groenstroken zijn enkel om daarover te voet te gaan. Daar waar niet als zodanig een weg of doorgang door de directie voor gemotoriseerd verkeer is opengesteld, is het rijden met motorvoertuigen op de camping niet toegestaan. Bij overtreding staat het de directie vrij om in redelijkheid daartoe de nodige maatregelen te nemen, waaronder verwijdering.
  10. Energie / elektra dient per 2 maanden te worden afgerekend op kantoor. Zo de directie daartoe beslist, dient ook medegewerkt te worden aan tussentijdse afrekening. De standplaatshouder dient zich daartoe eigener beweging te melden op kantoor en zo nodig ten genoegen van de directie aan te tonen, dat tijdig is c.q wordt betaald. De directie kan contante betaling eisen. Wordt niet tijdig afgerekend dan is de directie gerechtigd het verbruik te schatten en zulks, te verhogen met een boete ad € 50,00 in te vorderen c.q te verrekenen, met wettelijke rente en incassokosten à 20 %.
  11. Huisvuil/ tuinafval, papier, glas, oud ijzer e.d  dienen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden. Grofvuil mag nimmer in de vuilstraat. Bij (herhaalde) overtreding en het veroorzaken van rommel op het terrein, is de directie gerechtigd de nodige maatregelen aan te zeggen, waaronder een verbod, om nog gebruik te maken van campingvoorzieningen.
  12. De standplaatshouder dient de kavel, alsmede de opstal schoon te houden, te verzorgen, het gras te maaien en de heg te snoeien. Kappen van bomen is verboden.
  13. Het is ten strengste verboden om met het door de camping ter beschikking gestelde water de tuin te sproeien. Voor groot waterverbruik, met de toepassing als sproeiwater dient de campinggast zelf te zorgen, waartoe zonodig in overleg met de directie kan worden getreden over de eventuele mogelijkheden. Auto/ caravan wassen dient op de daarvoor bestemde wasplaats te geschieden, tegen een geringe vergoeding.
  14. Voor het houden van dieren is toestemming van de directie nodig, in principe is per kavel 1 dier toegestaan, mits op geen enkele wijze hinder wordt toegebracht aan overige gasten en schade en overlast voor de camping uitblijft. Honden dienen aangelijnd te zijn en buiten het terrein te worden uitgelaten.
  15. Bouwsels zijn niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van de directie. Bij overtreding is de directie gerechtigd om op kosten van de overtreder dit terstond af te breken.
  16. Kinderen dienen onder toezicht van hun ouders of verzorgers te staan en deze zijn verantwoordelijk voor het gedrag van die kinderen, alsmede eventuele toegebrachte schade. In ieder geval dienen kinderen om 21.00 uur zwembad en speeltuin te verlaten en mag niet gevoetbald worden op het terrein. Het gebruik van het zwembad en speeltuin is voor eigen risico. Bij overtreding is de directie gerechtigd tot verwijdering en eventueel toegebrachte schade dient onmiddellijk vergoed te worden.
  17. De standplaatshouders / huurders zijn aansprakelijk voor hun gezinsleden, bezoekers en eventuele onderhuurders. Dit laatste dient de directie gemeld te worden en behoeft toestemming.
  18. De camping is nimmer aansprakelijk voor diefstal c.q vernieling van eigendommen van anderen en gebruik van alle voorzieningen op het campingterrein, is voor risico van degene, die het benutte. De camping is daartoe niet aansprakelijk te stellen. Ook voor natuurschade, zoals  b.v storm of waterschade is de camping nimmer aansprakelijk.
  19. Bij eventuele tariefsverhogingen van overheidswege behoudt de directie zich het recht voor een aanvullende nota te zenden en dient deze binnen vier weken na dagtekening voldaan te zijn. Permanente bewoners dienen een extra bijdrage in de kosten te betalen, ieder jaar door de directie vast te stellen.
  20. Huurbetalingen en overige verschuldigde voorschotten en onkosten, dienen te geschieden aan de ABN/AMRO bank te Ermelo, ten gunste van V.O.F. De Hanenburg, rekeningnummer NL32ABNA047.15.43.853. De verschuldigde huursom met bijkomende kosten dient uiterlijk 1 februari van elk jaar voldaan te zijn, in dier voege, dat voor die datum bericht van bijschrijving de directie bereikt heeft. Zo niet tijdig voldaan wordt, wordt het bedrag verhoogd met de wettelijke rente van 1 februari en een boete voor elke maand, of gedeelte daarvan dat te laat wordt betaald, ad € 50,00 één en ander te verhogen met 20 % buitengerechtelijke incassokosten over dit totaal, zo gerechtelijke invordering van node is. De directie heeft ook het recht om na eerste aanmaning en in gebrekenstelling en vervolgens niet tijdige betaling, met onmiddellijke ingang  de ontbinding van de standplaatsovereenkomst in te roepen en onmiddellijke ontruiming te eisen van die standplaats en daartoe desnoods zelve over te gaan, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding ter zake van die ontruimde standplaats en verwijderde opstallen. Als men een gedoogstatus heeft en hier permanent verblijft of als men gedurende een bepaalde periode langer dan gebruikelijk gebruik maakt van ons park (maximaal 3 mnd. aaneengesloten), dan dient men een extra bedrag, vast te stellen door de directie, te voldoen. Men mag zich op dit adres nimmer laten inschrijven bij de gemeente Ermelo. Wonen op een recreatie park is niet toegestaan in de gemeente Ermelo.
  21. Voor seizoen -en jaarplaatsen, zowel tourcaravans als stacaravans, chalets en huisjes geldt een opzegtermijn van drie maanden.Een jaarpacht loopt van 01-01 tot  31-12 van het betreffende jaar. Een seizoenpacht loopt van 01-04 tot 30-09. Indien niet tijdig wordt opgezegd, dient men dus drie maanden pacht te voldoen.
  22. De borg voor een slagboomsleutel is  € 45,00. Na beëindiging van het contract dient de sleutel ingeleverd te worden. Bij het inleveren van de onbeschadigde sleutel komt het bedrag ad  € 45,00 retour. Bij verlies of beschadiging wordt na betaling van € 45,00 een nieuwe sleutel verstrekt. De sleutels zijn strikt persoonlijk, derhalve niet aan derden overdraagbaar. Bij overtreding kan de sleutel ingetrokken worden en toegang verder geweigerd.
  23. Bij voorgenomen verkoop van het vakantieverblijf – stacaravan of huisje, dient de standplaatshouder zich terstond met de directie te verstaan en aldaar de voorgenomen verkoop te melden. Zie punt 24. Uitsluitend de directie bemiddelt bij verkoop, voor zover geen toestemming wordt verleend aan een ander, bijvoorbeeld makelaar, om zulks te doen en in alle gevallen bestaat het recht op de gebruikelijke provisie en dient uiterlijk bij verkoop dit te zijn voldaan. De directie houdt zich ten alle tijden het recht voor, een eventuele kandidaat als opvolgend huurder te weigeren. Dit met het oog op de belangen van de camping en mede-recreanten.  Bij overdracht van het vakantieverblijf, zonder dat de directie daartoe verwittigd is en heeft kunnen bemiddelen, wordt toestemming tot in de plaatsstelling in de huur zondermeer onthouden.
  24. Regels betreffende verkoop caravans en huisjes:

Er dienen overdrachtskosten betaald te worden, als een object verkocht wordt.

Sta caravans van plusminus 15 of ouder, zomerhuisjes van plusminus 30 jaar of ouder mogen niet verkocht worden met behoud van standplaats. Men dient de caravan / huisje te verwijderen en de plaats schoon op te leveren.*

                                                                                                                               

*Er zijn uitzonderingen voor objecten die wij in goede staat achten en die ongeacht de leeftijd wel verkocht mogen worden. Sta caravans en chalets jonger dan 15 jaar ( huisjes jonger dan 30 jaar ) dienen in een goede en nette staat te verkeren, te beoordelen door de directie, zo niet, dan mogen deze niet verkocht worden met behoud van de plaats.

Tevens bemiddelen wij bij de verkoop door het beschikbaar stellen van een advertentie zuil, de mogelijkheid voor het plaatsen van een advertentie op onze site, het telefonisch verstrekken van inlichtingen over de te koop staande objecten en het laten zien van de objecten aan geïnteresseerden. De directie heeft het recht op eerste koop.

Eventuele kopers dienen eerst aan de directie voorgesteld te worden, die ten alle tijden het recht heeft om deze te weigeren.

 

De overdrachtskosten worden als volgt berekend:

 

                  0,-          tot         5.000,- =                100,- 

            5.000,-          tot       10.000,- =                200,-

          10.000,-          tot       15.000,- =                300,-

          15.000,-          tot       20.000,- =                400,-

          20.000,-          tot       25.000,- =                500,-

          25.000,-          tot       30.000,- =                600,-

          30.000,-          tot       35.000,- =                700,-

          35.000,-          tot       40.000,- =                800,-

          40.000,-          tot       45.000,- =                900,-

          45.000,-          tot       50.000,- =              1.000,-

 

Boven de € 50.000,- wordt 2 % van het verkoop bedrag in rekening gebracht met een maximum van € 1.250,-

 1. Indien directie uit hoofde van dit algemeen reglement in actie dient te komen en maatregelen dient te nemen, zulks tot verwijdering, dan wel beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot de standplaats, is de directie niet tot enige vergoeding/ terugbetaling verplicht. Daarentegen is de overtreder aansprakelijk en dient op eerste verzoek / sommatie alle door de camping gemaakte kosten en overkomen schade te vergoeden. Directie is ook gerechtigd tot onmiddellijke verwijdering en beëindiging, indien sprake is van hinder, overlast en ongepast gedrag tegenover de camping, de eigenaar als wel de directie, waaronder verstaan bedreiging, belediging, mishandeling, vernieling en diefstal. Ook het niet opvolgen van aanwijzingen, instructies betreffende het gedrag op de camping, kan voor de directie aanleiding zijn onmiddellijk over te gaan tot verwijdering en beëindiging van de huur. De directie heeft tot taak rust, orde en een goede sfeer op het terrein te handhaven. Onrust, wangedrag en bederf van de sociaal goede sfeer dient zij tegen te gaan. De directie beijvert zich daartoe en heeft in haar beleid de nodige ruimte nodig en keuzemogelijkheden ter bevordering van die doeleinden, waarbij het algemeen campingbelang prioriteit heeft boven mogelijke individuele belangen.

 

 

V.O.F. De Hanenburg

Familie Kortlang 

 

 

Dit reglement is gedeponeerd ter griffie van de arrondissement rechtbank te Zutphen  d.d.   23 mei 2007 onder nr. 2110122. Jaarlijks kan men een reglement afhalen bij de receptie i.v.m eventuele (prijs) aanpassingen